Andrzejki w 6a

Andrze­j­ki to świet­na okaz­ja do wspól­nej zabawy i poz­na­nia przyszłoś­ci. Dzię­ki pomo­cy naszych rodz­iców udało nam się zor­ga­ni­zować i przeprowadz­ić wiele wróżb, które być może odpowiedzi­ały na pyta­nia doty­czące naszych przyszłych wyborów życiowych.

Zdję­cia