Baw się razem z nami

29.11.2018r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach odbyła się XX już edy­cja turnieju sportowo-rekreacyjnego „Baw się razem z nami”. Wzięły w nim udział drużyny reprezen­tu­jące żarskie szkoły pod­sta­wowe. Uczniowie rywal­i­zowali ze sobą na zasadzie wyś­cigów rzędów w pięt­nastu konkurenc­jach, każda z nich nagradzana była niespodziankami-łakociami.

Drużynom dziel­nie dopin­gowały cheer­lead­erki pani Izy Par­tyki oraz kibice. Sportowe zma­gania przepla­tane były wys­tę­pami tanecznymi przy­go­towanymi przez panią Kamilę Olczyk. Naszą szkołę reprezen­towali następu­jący uczniowie: Kor­nelia Matru­ionek kl. 3a, Patryk Borowiec kl. 3a, San­dra Sojka kl. 4d, Filip Piotrowski kl. 4d, Remigiusz Kliszczak kl. 4d, Zuzanna Jaroszewicz-Bortnowska kl. 5a, Zofia Świs­tek kl. 6 i Jan Jaroszewicz-Bortnowski kl. 6b. Na zakończe­nie, Pani Bur­mistrz Danuta Madej i Pani Dyrek­tor Mał­gorzata Sto­dul­ska, wręczyły drużynom pamiątkowe dyplomy. Każdy uczest­nik otrzy­mał także medal. Turniej rekreacyjno-sportowy został przy­go­towany i poprowad­zony przez nauczy­cieli wychowa­nia fizy­cznego: Kamilę Krzemińską-Bielak i Mirosława Kuczmę.

Zdję­cia