Żarskie Forum Dzieci i Młodzieży

Aga­ta Lenkows­ka i Mag­dale­na Kurosz z kl.8b, 29 listopa­da 2018r., wzięły udzi­ał w pier­wszym spotka­niu Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży, pod­czas którego Pani Bur­mistrz Danu­ta Madej wręczyła wszys­tkim członkom akty powoła­nia. Pod­czas tego spotka­nia wybra­no także Zarząd ŻFDiM oraz omówiono zbliża­jące się imprezy dla dzieci i młodzieży.