Lekcja programowania w bibliotece szkolnej

W bib­liotece fajnie jest, pro­gramować moż­na też! Klasa IVc, w poniedzi­ałek 3.12.2018r., odwiedz­iła bib­liotekę szkol­ną. Pod­czas wiz­y­ty obe­jrza­ła nie tylko jej bogaty księ­gozbiór, ale także zapoz­nała się z grą eduka­cyjną z inter­ak­ty­wnym kursem pro­gramowa­nia Scoot­tie Go!

Gra ta jest połącze­niem klock­ów, z których gracze układa­ją algo­rytm oraz aplikacji, która zain­stalowana na table­cie lub smart­fonie skanu­je ułożone rozwiąza­nia i wyzwala ruch Scot­tiego oraz innych bohaterów gry. Zaprasza­my do czy­ta­nia i pro­gramowa­nia!!!

Zdję­cia