Lekcja programowania w bibliotece szkolnej

W bib­liotece fajnie jest, pro­gramować można też! Klasa IVc, w poniedzi­ałek 3.12.2018r., odwiedz­iła bib­liotekę szkolną. Pod­czas wiz­yty obe­jrzała nie tylko jej bogaty księ­gozbiór, ale także zapoz­nała się z grą eduka­cyjną z inter­ak­ty­wnym kursem pro­gramowa­nia Scoot­tie Go!

Gra ta jest połącze­niem klocków, z których gracze układają algo­rytm oraz aplikacji, która zain­stalowana na table­cie lub smart­fonie skanuje ułożone rozwiąza­nia i wyzwala ruch Scot­tiego oraz innych bohaterów gry. Zapraszamy do czy­ta­nia i programowania!!!

Zdję­cia