Mikołajki w świetlicy szkolnej

Najpiękniejsze kart­ki świąteczne, to te zro­bione włas­noręcznie. Pod takim hasłem, z okazji mikoła­jek i zbliża­ją­cych się Świąt Bożego Nar­o­dzenia, 6 grud­nia, świ­etli­ca szkol­na zaprosiła społeczność SP 5 do stworzenia włas­nych prac. Uczniowie, wyko­rzys­tu­jąc swo­ją wyobraźnię i zdol­noś­ci man­u­alne, pro­jek­towali również zaw­iesz­ki, które będą zdo­biły bożonar­o­dzeniowe drzewka.

Wszyscy fan­tasty­cznie się baw­ili, a efek­ty naszych prac moż­na zobaczyć w galerii.

Zdję­cia