Lekcja historii w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach

Uczniowie klasy IIIb gim­naz­jal­nej odwiedzili Miejską Bib­liotekę Pub­liczną w Żarach. Zwiedzili budynek insty­tucji i uczest­niczyli w ciekawej lekcji his­torii, którą poprowadz­iła dla nich Pani Joanna Issel. Wykład doty­czył pol­skiej sym­bo­l­iki narodowej.

Uczniowie dowiedzieli się z niego,  jak ewalu­ował na przestrzeni dziejów wiz­erunek Orła Białego z naszego godła oraz zapoz­nali się z his­torią biało-czerwonej flagi nar­o­dowej. Gim­naz­jal­iści obe­jrzeli księ­gozbiór Czytelni Ogól­nej MBP, wys­tawę repro­dukcji znanych dział malars­kich  oraz Galerię Kolebka.

Zdję­cia