W magicznym świecie twórczości Jana Brzechwy

Klasa 4b pro­jekt czytel­niczy z wyko­rzys­taniem księ­gozbioru bib­lioteki szkol­nej real­i­zowała na zaję­ci­ach języka pol­skiego. Uczniowie czy­tali frag­menty książki pt. “Akademia Pana Kleksa”, oglą­dali film i odgry­wali scenki dramowe. Po omówie­niu prob­lematyki lek­tury stworzyli krzyżówki i plakaty.

Na jed­nej z lekcji wykony­wali kleksy z wyko­rzys­taniem atra­mentu. Nagrali także spot zachę­ca­jący do czy­ta­nia. Oto efekty ich pracy.

Filmik

Zdję­cia