W magicznym świecie twórczości Jana Brzechwy

Klasa 4b pro­jekt czytel­niczy z wyko­rzys­taniem księ­gozbioru bib­liote­ki szkol­nej real­i­zowała na zaję­ci­ach języ­ka pol­skiego. Uczniowie czy­tali frag­men­ty książ­ki pt. “Akademia Pana Klek­sa”, oglą­dali film i odgry­wali scen­ki dramowe. Po omówie­niu prob­lematy­ki lek­tu­ry stworzyli krzyżów­ki i plakaty.

Na jed­nej z lekcji wykony­wali kleksy z wyko­rzys­taniem atra­men­tu. Nagrali także spot zachę­ca­ją­cy do czy­ta­nia. Oto efek­ty ich pra­cy.

Filmik

Zdję­cia