Lubuski Konkurs Recytatorski — eliminacje miejskie

W dni­ach 7–8 lutego 2019 r. w sali wid­owiskowej Luna odbyły się miejskie elim­i­nac­je Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego. Naszą szkołę bard­zo licznie reprezen­towali uczniowie w trzech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

Klasy 1–3
Agniesz­ka Durys
Alek­sander Kalem­ba
Estera Mierze­jew­s­ka
Nadia Wanat

Klasy 4–6
Adam Durys
Alek­san­dra Łab­ul
Marceli­na Skier­s­ka
Alek­sander Bartkowiak

Klasy 7, 8 i 3 gim­naz­jalne
Mar­ta Tomaszews­ka
Julia Gni­az­dows­ka
Alek­sander Wesoły
Julia Woźni­ca

Wszyscy uczest­ni­cy pokon­ali tremę i zaprezen­towali się od najlep­szej strony. Część recy­tacji spotkała się ze szczegól­nym uznaniem jurorów.
Agniesz­ka Durys i Alek­sander Bartkowiak otrzy­mali wyróżnie­nie. Nato­mi­ast Alek­sander Kalem­ba, Nadia Wanat i Marceli­na Skier­s­ka uzyskali tytuł lau­re­a­ta i będą reprezen­tować naszą szkołę i mias­to na dal­szym etapie konkur­su. Serdecznie grat­u­lu­je­my!

Zdję­cia