Lubuski Konkurs Recytatorski — eliminacje miejskie

W dni­ach 7–8 lutego 2019 r. w sali wid­owiskowej Luna odbyły się miejskie elim­i­nacje Lubuskiego Konkursu Recy­ta­torskiego. Naszą szkołę bardzo licznie reprezen­towali uczniowie w trzech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

Klasy 1–3
Agnieszka Durys
Alek­sander Kalemba
Estera Mierze­jew­ska
Nadia Wanat

Klasy 4–6
Adam Durys
Alek­san­dra Łabul
Marcelina Skier­ska
Alek­sander Bartkowiak

Klasy 7, 8 i 3 gim­naz­jalne
Marta Tomaszewska
Julia Gni­az­dowska
Alek­sander Wesoły
Julia Woźnica

Wszyscy uczest­nicy pokon­ali tremę i zaprezen­towali się od najlep­szej strony. Część recy­tacji spotkała się ze szczegól­nym uznaniem jurorów.
Agnieszka Durys i Alek­sander Bartkowiak otrzy­mali wyróżnie­nie. Nato­mi­ast Alek­sander Kalemba, Nadia Wanat i Marcelina Skier­ska uzyskali tytuł lau­re­ata i będą reprezen­tować naszą szkołę i miasto na dal­szym etapie konkursu. Serdecznie gratulujemy!

Zdję­cia