Z wizytą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach

Klasa III b gim­nazjum odwiedz­iła MBP w Żarach – Wypoży­czal­nię Ogólną. Bib­liotekarz, Pani Joanna Issel, zaprezen­towała uczniom syl­wetkę znakomitego ang­iel­skiego pis­arza pol­skiego pochodzenia, Josepha Con­rada Korzeniowskiego, oraz przed­staw­iała prezen­tację na temat his­torii pol­skiego komiksu.

Gim­naz­jal­iści mieli także okazję stworzenia sek­wencji do komiksu o życiu i twór­c­zości pis­arza. W Galerii Ekslib­risu MBP w Żarach uczniowie obe­jrzeli także niezwykłą wys­tawę pt. Inny Świat? Oblicza Totalitaryzmu.

Gale­ria