Z wizytą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach

Klasa III b gim­nazjum odwiedz­iła MBP w Żarach – Wypoży­czal­nię Ogól­ną. Bib­liotekarz, Pani Joan­na Issel, zaprezen­towała uczniom syl­wetkę znakomitego ang­iel­skiego pis­arza pol­skiego pochodzenia, Josepha Con­ra­da Korzeniowskiego, oraz przed­staw­iała prezen­tację na tem­at his­torii pol­skiego komik­su.

Gim­naz­jal­iś­ci mieli także okazję stworzenia sek­wencji do komik­su o życiu i twór­c­zoś­ci pis­arza. W Galerii Ekslib­risu MBP w Żarach uczniowie obe­jrzeli także niezwykłą wys­tawę pt. Inny Świat? Oblicza Total­i­taryz­mu.

Gale­ria