Konkurs na mam profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania cyberprzemocy rozstrzygnięty

W konkur­sie brali udział uczniowie klas VI-VIII szkół pod­sta­wowych woj. lubuskiego. I miejsce zajęła Dominika Kubik z klasy 8 c, która pra­cow­ała pod opieką pani Aliny Tkacz. Członkowie Komisji konkur­sowej składa­jącej się z funkcjonar­iuszy Policji Wydzi­ału Prewencji, Wydzi­ału Ruchu Dro­gowego i Zespołu Pra­sowego KWP w Gor­zowie Wlkp. 6 marca 2019 r. oce­nili 52 prace.

Uczest­nicy konkursu mieli za zadanie stworze­nie mema, który swoją stroną graficzną i treś­cią zwróci uwagę dzieci i młodzieży na zagroże­nia związane z cyber­prze­mocą i możli­wości prze­ci­wdzi­ała­nia jej. Przy wyborze najlep­szych prac brano pod uwagę zgod­ność z założe­ni­ami konkursu, wartość artysty­czną pracy, ory­gi­nal­ność pode­jś­cia do tem­atu i pomysłu na mem oraz wartość mery­to­ryczną i walory eduka­cyjne.
Konkurs zor­ga­ni­zowany został przez Wydział Prewencji Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Gor­zowie Wlkp. w ramach obchodów Dnia Bez­piecznego Inter­netu. Jego celem było ogranicze­nie zjawiska cyber­prze­mocy wśród dzieci i młodzieży, pop­u­lary­zowanie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń w Internecie i możli­woś­ciom prze­ci­wdzi­ała­nia prob­le­mowi oraz ksz­tał­towanie postaw aser­ty­wnych wobec cyber­prze­mocy.
Serdecznie gratulujemy!