Konkurs na mam profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania cyberprzemocy rozstrzygnięty

W konkur­sie brali udzi­ał uczniowie klas VI-VIII szkół pod­sta­wowych woj. lubuskiego. I miejsce zajęła Domini­ka Kubik z klasy 8 c, która pra­cow­ała pod opieką pani Aliny Tkacz. Członkowie Komisji konkur­sowej składa­jącej się z funkcjonar­iuszy Policji Wydzi­ału Prewencji, Wydzi­ału Ruchu Dro­gowego i Zespołu Pra­sowego KWP w Gor­zowie Wlkp. 6 mar­ca 2019 r. oce­nili 52 prace.

Uczest­ni­cy konkur­su mieli za zadanie stworze­nie mema, który swo­ją stroną graficzną i treś­cią zwró­ci uwagę dzieci i młodzieży na zagroże­nia związane z cyber­prze­mocą i możli­woś­ci prze­ci­wdzi­ała­nia jej. Przy wyborze najlep­szych prac bra­no pod uwagę zgod­ność z założe­ni­a­mi konkur­su, wartość artysty­czną pra­cy, ory­gi­nal­ność pode­jś­cia do tem­atu i pomysłu na mem oraz wartość mery­to­ryczną i walo­ry eduka­cyjne.
Konkurs zor­ga­ni­zowany został przez Wydzi­ał Prewencji Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Gor­zowie Wlkp. w ramach obchodów Dnia Bez­piecznego Inter­ne­tu. Jego celem było ogranicze­nie zjawiska cyber­prze­mo­cy wśród dzieci i młodzieży, pop­u­lary­zowanie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na tem­at zagrożeń w Internecie i możli­woś­ciom prze­ci­wdzi­ała­nia prob­le­mowi oraz ksz­tał­towanie postaw aser­ty­wnych wobec cyber­prze­mo­cy.
Serdecznie grat­u­lu­je­my!