Lubuski Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki “Pro Arte”

Zakończyły się elim­i­nac­je powia­towe Lubuskiego Dziecięcego i Młodzieżowego Fes­ti­walu Piosen­ki “PRO ARTE”- 2019. W bieżą­cym roku elim­i­nac­je odbyły się w Lub­skim Domu Kul­tu­ry dla grupy młodzieżowej oraz w Żarskim Domu Kul­tu­ry dla grupy dziecięcej. 5 mar­ca 2019 roku, w Lub­skim Domu Kul­tu­ry, odbyły się elim­i­nac­je powia­towe Lubuskiego Młodzieżowego Fes­ti­walu Piosen­ki “PRO ARTE”. Na sce­nie wys­tąpiło 27 wykon­aw­ców w kat­e­gorii 13–15 lat oraz szkół pon­adg­im­naz­jal­nych. Naszą szkołę reprezen­tował Jakub Gontar­czyk, który za wyko­nanie piosen­ki “Choć nie znam pana ani pani” otrzy­mał jed­no z nielicznych wyróżnień. Grat­u­lu­je­my Kubie i życzymy kole­jnych sukcesów.


16 mar­ca 2019 roku w Żarskim Domu Kul­tu­ry odbył się powia­towy etap Lubuskiego Dziecięcego Fes­ti­walu Piosen­ki w ramach pro­gra­mu PRO ARTE – gru­pa dziecię­ca. Fes­ti­w­al orga­ni­zowany jest przez Żars­ki Dom Kul­tu­ry i Region­alne Cen­trum Ani­macji Kul­tu­ry w Zielonej Górze. Na sce­nie zaprezen­towały się 43 pod­mio­ty wykon­aw­cze w kat­e­gorii dziecięcej oraz 4 zespoły. Naszą szkołę reprezen­towała Maja Gontar­czyk. Każdy wykon­aw­ca wykony­wał jed­ną z dwóch przy­go­towanych piosenek zgłos­zonych do konkur­su. Rada Artysty­cz­na przyz­nała kil­ka wyróżnień i trzy nom­i­nac­je do finału wojew­ódzkiego w kat­e­gorii dziecięcej. Wśród lau­re­atów i nomi­nowanych znalazła się Maja Gontar­czyk, która z piosenka­mi “Lalecz­ka z sask­iej porce­lany” oraz “Ato­m­owy budzik” będzie reprezen­tować powiat żars­ki w pół­fi­nale wojew­ódzkim Lubuskiego Dziecięcego Fes­ti­walu Piosen­ki, który odbędzie się 5 kwiet­nia w Cen­trum Kul­tu­ry w Przy­tocznej.
Grat­u­lu­je­my i życzymy sukcesów w kole­jnych eta­pach oraz na kole­jnych konkur­sach.

Zdję­cia