Lubuski Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki “Pro Arte”

Zakończyły się elim­i­nacje powia­towe Lubuskiego Dziecięcego i Młodzieżowego Fes­ti­walu Piosenki “PRO ARTE”- 2019. W bieżą­cym roku elim­i­nacje odbyły się w Lub­skim Domu Kul­tury dla grupy młodzieżowej oraz w Żarskim Domu Kul­tury dla grupy dziecięcej. 5 marca 2019 roku, w Lub­skim Domu Kul­tury, odbyły się elim­i­nacje powia­towe Lubuskiego Młodzieżowego Fes­ti­walu Piosenki “PRO ARTE”. Na sce­nie wys­tąpiło 27 wykon­aw­ców w kat­e­gorii 13–15 lat oraz szkół pon­adg­im­naz­jal­nych. Naszą szkołę reprezen­tował Jakub Gontar­czyk, który za wyko­nanie piosenki “Choć nie znam pana ani pani” otrzy­mał jedno z nielicznych wyróżnień. Grat­u­lu­jemy Kubie i życzymy kole­jnych sukcesów.


16 marca 2019 roku w Żarskim Domu Kul­tury odbył się powia­towy etap Lubuskiego Dziecięcego Fes­ti­walu Piosenki w ramach pro­gramu PRO ARTE – grupa dziecięca. Fes­ti­wal orga­ni­zowany jest przez Żarski Dom Kul­tury i Region­alne Cen­trum Ani­macji Kul­tury w Zielonej Górze. Na sce­nie zaprezen­towały się 43 pod­mioty wykon­aw­cze w kat­e­gorii dziecięcej oraz 4 zespoły. Naszą szkołę reprezen­towała Maja Gontar­czyk. Każdy wykon­awca wykony­wał jedną z dwóch przy­go­towanych piosenek zgłos­zonych do konkursu. Rada Artysty­czna przyz­nała kilka wyróżnień i trzy nom­i­nacje do finału wojew­ódzkiego w kat­e­gorii dziecięcej. Wśród lau­re­atów i nomi­nowanych znalazła się Maja Gontar­czyk, która z piosenkami “Laleczka z sask­iej porce­lany” oraz “Ato­m­owy budzik” będzie reprezen­tować powiat żarski w pół­fi­nale wojew­ódzkim Lubuskiego Dziecięcego Fes­ti­walu Piosenki, który odbędzie się 5 kwiet­nia w Cen­trum Kul­tury w Przy­tocznej.
Grat­u­lu­jemy i życzymy sukcesów w kole­jnych eta­pach oraz na kole­jnych konkursach.

Zdję­cia