Targi edukacyjne

Uczniowie z 3 klas gim­naz­jal­nych i 8 klas szkoły pod­sta­wowej wzięli udział w dni­ach otwartych orga­ni­zowanych w Zes­pole Szkół Eko­nom­icznych w Żarach. Młodzież z Ekonomika pokazała naszym uczniom swoją szkołę, wspól­nie zapro­jek­towali reklamę wody ogórkowej. Następ­nie uczniowie wzięli udział w Tar­gach Eduka­cyjnych Powiatu Żarskiego. Udział w nich poz­wolił uczniom na zapoz­nanie się z kierunk­ami ksz­tałce­nia w nad­chodzą­cym roku szkol­nym 2019/2020.