Targi edukacyjne

Uczniowie z 3 klas gim­naz­jal­nych i 8 klas szkoły pod­sta­wowej wzięli udzi­ał w dni­ach otwartych orga­ni­zowanych w Zes­pole Szkół Eko­nom­icznych w Żarach. Młodzież z Ekonomi­ka pokaza­ła naszym uczniom swo­ją szkołę, wspól­nie zapro­jek­towali reklamę wody ogórkowej. Następ­nie uczniowie wzięli udzi­ał w Tar­gach Eduka­cyjnych Powiatu Żarskiego. Udzi­ał w nich poz­wolił uczniom na zapoz­nanie się z kierunk­a­mi ksz­tałce­nia w nad­chodzą­cym roku szkol­nym 2019/2020.