Wiktoria Muszyńska Laureatką Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego, Anna Caruk i Aleksandra Pioś Finalistkami!

Human­ist­ki tri­um­fu­ją!!! Wik­to­ria Muszyńs­ka z klasy IIIa gim­naz­jal­nej została Lau­re­atką Wojew­ódzkiego Konkur­su Przed­miotowego z Języ­ka Pol­skiego dla uczniów gim­nazjów wojew­ództ­wa lubuskiego orga­ni­zowanego w roku szkol­nym 2018/2019 przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty. Dwie uczen­nice z klasy IIIb, Anna Caruk i Alek­san­dra Pioś, zostały Final­istka­mi tego Konkur­su.


Uczen­nice prze­brnęły przez trzy etapy (szkol­ny, rejonowy i wojew­ódz­ki) pisem­nej rywal­iza­cji, pod­czas których musi­ały napisać wypra­cow­a­nia oraz wykazać się doskon­ałą zna­jo­moś­cią lit­er­atu­ry. Pod­czas ostat­niego eta­pu Wik­to­ria, Ania i Ola napisały prace, których tem­at brzmi­ał: „Ojczyz­na to dar – dar, który jest zadaniem. W kon­tekś­cie przy­toc­zonego stwierdzenia zin­ter­pre­tuj utwór Tadeusza Różewicza.” Dziew­czyny w swoich pra­cach musi­ały dokon­ać anal­izy i inter­pre­tacji utworu poe­t­y­ck­iego oraz uwzględ­nić w nich różne kon­tek­sty i naw­iąza­nia. Pra­ca Wik­torii poz­woliła jej otrzy­mać tytuł Lau­re­at­ki Wojew­ódzkiego Konkur­su Przed­miotowego z Języ­ka Pol­skiego, Ani i Oli – Final­is­tek Wojew­ódzkiego Konkur­su Przed­miotowego z Języ­ka Pol­skiego. Wik­torię do konkur­su przy­go­towywała pani Mał­gorza­ta Matkows­ka, a Anię i Olę pan Andrzej Siwik. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!