Wiktoria Muszyńska Laureatką Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego, Anna Caruk i Aleksandra Pioś Finalistkami!

Human­istki tri­um­fują!!! Wik­to­ria Muszyńska z klasy IIIa gim­naz­jal­nej została Lau­re­atką Wojew­ódzkiego Konkursu Przed­miotowego z Języka Pol­skiego dla uczniów gim­nazjów wojew­ództwa lubuskiego orga­ni­zowanego w roku szkol­nym 2018/2019 przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty. Dwie uczen­nice z klasy IIIb, Anna Caruk i Alek­san­dra Pioś, zostały Final­istkami tego Konkursu.


Uczen­nice prze­brnęły przez trzy etapy (szkolny, rejonowy i wojew­ódzki) pisem­nej rywal­iza­cji, pod­czas których musi­ały napisać wypra­cow­a­nia oraz wykazać się doskon­ałą zna­jo­moś­cią lit­er­atury. Pod­czas ostat­niego etapu Wik­to­ria, Ania i Ola napisały prace, których temat brzmiał: „Ojczyzna to dar – dar, który jest zadaniem. W kon­tekś­cie przy­toc­zonego stwierdzenia zin­ter­pre­tuj utwór Tadeusza Różewicza.” Dziew­czyny w swoich pra­cach musi­ały dokonać anal­izy i inter­pre­tacji utworu poe­t­y­ck­iego oraz uwzględ­nić w nich różne kon­tek­sty i naw­iąza­nia. Praca Wik­torii poz­woliła jej otrzy­mać tytuł Lau­re­atki Wojew­ódzkiego Konkursu Przed­miotowego z Języka Pol­skiego, Ani i Oli – Final­is­tek Wojew­ódzkiego Konkursu Przed­miotowego z Języka Pol­skiego. Wik­torię do konkursu przy­go­towywała pani Mał­gorzata Matkowska, a Anię i Olę pan Andrzej Siwik. Grat­u­lu­jemy i życzymy dal­szych sukcesów!