Strzelali jak Piątek!

W pier­wszy dzień wios­ny roze­gra­no Żarskie Igrzys­ka Młodzieży Szkol­nej w piłce nożnej. Druży­na SP5 wygrała wszys­tkie mecze i awan­sowała do elim­i­nacji powia­towych. Zespół składał się z chłopców z klasy 3c gim­naz­jal­nej o pro­filu pił­ka noż­na.

W składzie wys­tąpili: Jan­ic­ki Krzysztof, Lechoc­ki Michał, Jel­s­ki Michał, Misik Patryk, Made­ja Bar­tosz, Wojnic­ki Oli­wier, Flo­ri­ańczyk Kacper, Łoz­ińs­ki Michał i Koz­ińs­ki Maksy­mil­ian. Tren­er: Robert Czepińs­ki. GRATULUJEMY!!!