Wystawy Hobbystów — nasi uczniowie żyją pasjami!

27.03.2019r. przy uli­cy Częs­to­chowskiej odbyła się wys­tawa Hob­bystów i tam swo­je zbio­ry prezen­towali uczniowie klasy 3A: Kor­nelia Matrunionek, Niko­la Zubryc­ka, Michał Sław­ińs­ki i Bar­tosz Kołat .

28.03 2019r. przy uli­cy Okrzei również miała miejsce wys­tawa, którą przy­go­towali Hob­byś­ci z klasy IVA i VA: Amelia Kowazan, Mar­ta Frączak, Dominik Pudzianows­ki, Szy­mon Maciołek, Wik­to­ria Gro­chows­ka oraz Wik­to­ria Kafarows­ka.

Serdecznie dzięku­je­my.

Wszys­t­kich kolekcjon­erów zaprasza­my do udzi­ału w kole­jnej wys­taw­ie.

Zdję­cia