Sukcesy w przełajach

W Lipinkach Łuży­c­kich odbyły się Mis­tr­zostwa Powiatu w drużynowych i indy­wid­u­al­nych bie­gach przeła­jowych. Bardzo dobrze spisali się w nich lekkoatleci z naszej szkoły, zdoby­wa­jąc 5 zło­tych medali. W roczniku 2003-05 Natalia Kędzier­ska wywal­czyła złoty, a Ania Śred­ni­awa sre­brny medal.

Drużyna dziew­cząt wygrała zde­cy­dowanie, jej skład uzu­pełniły: Karolina Kloc, Wik­to­ria Mik­las, Karolina Jan­iczak i Dag­mara Mar­czuk. Wśród chłopców zwyciężył Paweł Hirsch. Drużyna chłopców również zdobyła złoty medal, a skład jej uzu­peł­niali: Filip Radaz­im­ski, Michał Ficy­gowski, Jan Siwek, Hubert Zakrzewski i Maksy­mil­ian Rom­bal­ski. W grupie młod­szej (2006–07) wśród chłopców zwyciężył Alek­sander Albi­nowski, nato­mi­ast chłopcy upla­sowali się na 9 miejscu. Drużyna dziew­cząt w klasy­fikacji drużynowej zajęła 5 miejsce. Za tydzień drużyny dziew­cząt i chłopców wys­tąpią na Mis­tr­zost­wach Wojew­ództwa w Babimoście.