Sukcesy w przełajach

W Lipinkach Łuży­c­kich odbyły się Mis­tr­zost­wa Powiatu w drużynowych i indy­wid­u­al­nych bie­gach przeła­jowych. Bard­zo dobrze spisali się w nich lekkoatle­ci z naszej szkoły, zdoby­wa­jąc 5 zło­tych medali. W roczniku 2003-05 Natalia Kędzier­s­ka wywal­czyła zło­ty, a Ania Śred­ni­awa sre­brny medal.

Druży­na dziew­cząt wygrała zde­cy­dowanie, jej skład uzu­pełniły: Karoli­na Kloc, Wik­to­ria Mik­las, Karoli­na Jan­iczak i Dag­mara Mar­czuk. Wśród chłopców zwyciężył Paweł Hirsch. Druży­na chłopców również zdobyła zło­ty medal, a skład jej uzu­peł­niali: Fil­ip Radaz­im­s­ki, Michał Ficy­gows­ki, Jan Siwek, Hubert Zakrzews­ki i Maksy­mil­ian Rom­bal­s­ki. W grupie młod­szej (2006–07) wśród chłopców zwyciężył Alek­sander Albi­nows­ki, nato­mi­ast chłop­cy upla­sowali się na 9 miejs­cu. Druży­na dziew­cząt w klasy­fikacji drużynowej zajęła 5 miejsce. Za tydzień drużyny dziew­cząt i chłopców wys­tąpią na Mis­tr­zost­wach Wojew­ództ­wa w Babi­moś­cie.