Zachowuję w pamięci — wystawa fotograficzna Pauliny Pajdzik

Piękne zdję­cia! Nieza­pom­ni­ane przeży­cia! Pauli­na, jakiej nie znamy! Miejs­ka Bib­liote­ka Pub­licz­na w Żarach we współpra­cy ze Szkołą Pod­sta­wową nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów zaprasza Uczniów, Rodz­iców, Nauczy­cieli, Pra­cown­ików Szkoły oraz wszys­t­kich zain­tere­sowanych na wys­tawę fotograficzną pt. “Zachowu­ję w pamię­ci” uczen­ni­cy klasy IIIa gim­nazjum, Pauliny Pajdzik, . Wys­tawa czyn­na od 1.04.2019 do 15.06.2019 w godz­i­nach otwar­cia MBP w Żarach. SERDECZNE ZAPRASZAMY!!!!