Podsumowanie konkursów przedmiotowych

2 kwiet­nia 2019 r., w Gor­zowie Wielkopol­skim, odbyło się uroczyste pod­sumowanie konkursów przed­miotowych dla uczniów gim­nazjów wojew­ództwa lubuskiego orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2018/2019 przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty. W uroczys­tości wzięły udział: Wik­to­ria Muszyńska (Lau­re­atka Konkursu z Języka Pol­skiego), która otrzy­mała stosowne zaświad­cze­nie i nagrodę oraz pani Mał­gorzata Matkowska (nauczy­cielka języka pol­skiego), której wręc­zono stosowne podziękowania.

Przy­pom­ni­jmy, że w tegorocznej edy­cji konkursów na etapie szkol­nym udział wzięło 7 368 uczniów, do etapu rejonowego zak­wal­i­fikowano 1 681 uczniów, w etapie wojew­ódzkim udział wzięło 295 uczniów, z których 99 uzyskało tytuł lau­re­ata. Zaświad­czenia, listy grat­u­la­cyjne oraz nagrody wręczyli lau­re­atom i ich opiekunom Lubuski Wice­wo­je­w­oda – Woj­ciech Per­czak oraz Lubuski Wiceku­ra­tor Oświaty – Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz. Jeszcze raz grat­u­lu­jemy naszym MISTRZYNIOM JĘZYKA POLSKIEGO!