Sejmik Krajoznawczy

Klasa 8b uczest­niczyła w IX Żarskim Sejmiku Kra­joz­naw­czym „Mija­jące Kra­jo­brazy”. Uczniowie zapoz­nali się z filmem doku­men­tal­nym „Kresy” oraz his­torią znaczka turysty­cznego. Na koniec nagrod­zono uczest­ników konkursu OMKK „Poz­na­jemy Ojcowiznę”.

Nagrody z rąk zastępcy Bur­mistrza Olafa Napiórkowskiego i prezes PTTK Elż­bi­ety Łobacz-Bącal ode­brali: Alek­sander Bartkowiak (praca napisana pod kierunk­iem pani Wio­letty Guldz­ińskiej) oraz Julia Woźnica (opiekun pani Mał­gorzata Róży­cka). Grat­u­lu­jemy wszys­tkim nagrodzonym.