Sejmik Krajoznawczy

Klasa 8b uczest­niczyła w IX Żarskim Sejmiku Kra­joz­naw­czym „Mija­jące Kra­jo­brazy”. Uczniowie zapoz­nali się z filmem doku­men­tal­nym „Kresy” oraz his­torią znacz­ka turysty­cznego. Na koniec nagrod­zono uczest­ników konkur­su OMKK „Poz­na­je­my Ojcow­iz­nę”.

Nagrody z rąk zastęp­cy Bur­mistrza Olafa Napiórkowskiego i prezes PTTK Elż­bi­ety Łobacz-Bącal ode­brali: Alek­sander Bartkowiak (pra­ca napisana pod kierunk­iem pani Wio­let­ty Guldz­ińskiej) oraz Julia Woźni­ca (opiekun pani Mał­gorza­ta Róży­c­ka). Grat­u­lu­je­my wszys­tkim nagrod­zonym.