Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

3 kwiet­nia 2019 roku, w LO im. B. Prusa oraz na sta­dion­ie Syre­na, odbyły się elim­i­nac­je wojew­ódzkie Ogólnopol­skiego Młodzieżowego Turnieju Turysty­czno-Kra­joz­naw­czego. Naszą szkołę reprezen­towały trzy drużyny: „Nobel­ki”- Alek­san­dra Jobczyk-Kli­mas, Mile­na Tom­czyk i Joan­na Bąkows­ka, „Nobliś­ci” – Hubert Jurec, Karoli­na Żurawska, Zuzan­na Pilas oraz „Gim­busy” – Oli­wier Wojnic­ki, Kacper Flor­czyk, Michał Lechoc­ki (uczniowie klas gim­naz­jal­nych).


Każdy zawod­nik musi­ał rozwiązać test składa­ją­cy się z 100 pytań. Następ­nie druży­na musi­ała odbyć marsz na ori­en­tację, pokon­ać tor przeszkód na row­erze, wykon­ać rzut do celu oraz rozpoz­nać rośliny i tropy zwierząt. Każdy zawod­nik musi­ał wykazać się wiedzą i umiejęt­noś­ci­a­mi prak­ty­czny­mi potrzeb­ny­mi w turystyce.
Pod­sumowanie oraz wręcze­nie nagród odbędzie się w maju w Urzędzie Mias­ta.