Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

3 kwiet­nia 2019 roku, w LO im. B. Prusa oraz na sta­dionie Syrena, odbyły się elim­i­nacje wojew­ódzkie Ogólnopol­skiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. Naszą szkołę reprezen­towały trzy drużyny: „Nobelki”- Alek­san­dra Jobczyk-Klimas, Milena Tom­czyk i Joanna Bąkowska, „Nobliści” – Hubert Jurec, Karolina Żurawska, Zuzanna Pilas oraz „Gim­busy” – Oli­wier Wojnicki, Kacper Flor­czyk, Michał Lechocki (uczniowie klas gimnazjalnych).


Każdy zawod­nik musiał rozwiązać test składa­jący się z 100 pytań. Następ­nie drużyna musi­ała odbyć marsz na ori­en­tację, pokonać tor przeszkód na row­erze, wykonać rzut do celu oraz rozpoz­nać rośliny i tropy zwierząt. Każdy zawod­nik musiał wykazać się wiedzą i umiejęt­noś­ci­ami prak­ty­cznymi potrzeb­nymi w turystyce.
Pod­sumowanie oraz wręcze­nie nagród odbędzie się w maju w Urzędzie Miasta.