Maja w finale

W sali Gmin­nego Ośrodka Kul­tury w Przy­tocznej, 5 kwiet­nia br., odbyły się Pół­fi­nałowe przesłucha­nia Lubuskiego Fes­ti­walu Piosenki w ramach pro­gramu „PRO ARTE”. Na sce­nie zaprezen­towali się najlepsi przed­staw­iciele wyłonieni z elim­i­nacji powia­towych w dwóch najmłod­szych kat­e­gorii wiekowych. Kliknij, aby posłuchać.

W piątkowy poranek Rada Artysty­czna w składzie: Bogu­miła Tarasiewicz, Ewa Michrowska i Rafał Gojdka wysłuchała 39 prezen­tacji, przyz­na­jąc 4 nom­i­nacje z I kat­e­gorii wiekowej i 5 nom­i­nacji z II kat­e­gorii wiekowej. Otrzy­mali je:
• Hanna Sułkowska
• Weronika Fraszczyk
• Paulina Znamirowska
• Natalia Nowacka
• Fran­ciszek Patryn
• Maja Gontarczyk
• Pola Płowiak
• Sara Egwu-James
• Zespół wokalny “PSTRYK
Finał Fes­ti­walu odbędzie się 23 maja 2019 roku w Zielonej Górze – młodzi artyści zaprezen­tują swoje wokalne umiejęt­ności z orkiestrą fes­ti­walową. Życzymy powodzenia!