Rozśpiewane Nutki 2019

06 kwiet­nia 2019 roku, w sali wid­owiskowej Miejskiego Ośrodka Kul­tury Sportu i Wypoczynku w Cho­jnowie, odbył się XVII Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Piosenki „Rozśpiewane nutki”. Na sce­nie zaprezen­towało się około 70 solistów i solis­tek ze szkół i ośrod­ków kul­tury dzi­ała­ją­cych na tere­nie całego kraju. Każdy z wykon­aw­ców musiał przy­go­tować dwa utwory wokalne w języku polskim.

Naszą szkołę reprezen­towali Maja i Kuba Gontar­czykowie. Pod­czas prezen­tacji fes­ti­walowych dało się wyczuć napię­cie i  stre­s u więk­szości młodych artys­tów. Rada Artysty­czna, po długich naradach, postanow­iła przyz­nać nagrody i wyróżnienia w poszczegól­nych kat­e­go­ri­ach wiekowych. W najmłod­szej kat­e­gorii wiekowej za wyko­nanie piosenki „Laleczka z sask­iej porce­lany” Maja Gontar­czyk zdobyła II miejsce. Serdecznie gratulujemy.