Maja i Kuba wyśpiewali finał!

26 kwiet­nia 2019 roku odbyły sie pier­wsze elim­i­nac­je XIX Pon­adre­gion­al­nego Fes­ti­walu Piosen­ki “Śpiewać może każdy” — Sława 2019. Na sce­nie zaprezen­towało się 37 solistów w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych z wojew­ództw: lubuskiego, dol­nośląskiego i wielkopol­skiego.

Uczest­ników oce­ni­ała komis­ja konkur­sowa w składzie:
1. MAŁGORZATA TRYCZYŃSKA – Prze­wod­niczą­ca komisji, nauczy­ciel wychowa­nia muzy­cznego;
2. IWONA PRZYGODA – poet­ka, autor­ka tek­stów piosenek;
3. KATARZYNA ŁUCZAK – wokalist­ka zespołu „TOKA” ze Sławy.
Naszą szkołę reprezen­towali Maja i Kuba Gontar­czykowie, którzy wyśpiewali finał w swoich kat­e­go­ri­ach wiekowych. Kon­cert finałowy odbędzie się 22 czer­w­ca 2019 roku na sce­nie przy sławskiej plaży. Grat­u­lu­je­my i życzymy powodzenia w finale.