Jesteśmy Lubuską Szkołą Europejską!!!

Jesteśmy Lubuską Szkołą Europe­jską!!! Tytuł ten otrzy­mal­iśmy, zwycięża­jąc w konkur­sie ogłos­zonym przez Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Lubuskiego w Zielonej Górze, z okazji 15. rocznicy wstąpi­enia Pol­ski do Unii Europe­jskiej. Jego celem było wyłonie­nie najak­ty­wniejszych szkół w real­iza­cji pro­jek­tów unijnych.

Nagrody wręc­zono pod­czas Pikniku Europe­jskiego, który odbył się 9 maja br. w Słu­bi­cach. Marsza­łek wojew­ództwa, Elż­bi­eta Anna Polak, która wspól­nie z członkiem zarządu, Marcinem Jabłońskim, wręczyła nagrody zwycięskim szkołom w swoim przemówie­niu pod­kreśliła, że wszyscy w Europie jesteśmy przy­jaciółmi, a dzięki niej mamy swo­bodny przepływ kap­i­tału, ludzi, kul­tury oraz ludz­kich emocji.
O tytuł „Lubuskiej Szkoły Europe­jskiej” rywal­i­zowały szkoły pod­sta­wowe, gim­naz­jalne i pon­adg­im­naz­jalne. Jury brało pod uwagę liczbę pro­jek­tów europe­js­kich, w których placówki uczest­niczyły. Zwycięz­cami, oprócz naszej szkoły, zostały także: Zespół Eduka­cyjny Nr 6 /Gimnazjum nr 14 w Zielonej Górze (Pub­liczne Gim­nazjum w Przylepie) i Zespół Szkół Gas­tro­nom­icznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gor­zowie Wielkopol­skim. Nagrodzeni otrzy­mali cer­ty­fikaty, tablice infor­ma­cyjne oraz czeki w wysokości 10 tys. zł na przy­go­towanie „Lekcji oby­wa­tel­s­kich”.
Przy­pom­ni­jmy, że jako zwycięzcy uczest­niczyliśmy w 16 pro­jek­tach współ­fi­nan­sowanych ze środ­ków uni­jnych, a jed­nym z nich był pro­jekt o nazwie „Ja tak żyję — jak żyjesz ty?”