Śpiewamy dalej

Zakończyły się elim­i­nacje wstępne XXIV Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki „Wygraj sukces” orga­ni­zowanego przez Tarnobrzeski Dom Kul­tury oraz stu­dio „Pro Media” w Tarnobrzegu. Na sce­nach ponad 50 ośrod­ków kul­tury w całym kraju zaprezen­towało się blisko 2000 uczest­ników. Do kole­jnego etapu zak­wal­i­fikowało się 25% biorą­cych udział w elim­i­nac­jach. Na sce­nie nie mogło zabraknąć naszych młodych wykonawców.

Szkołę Pod­sta­wową nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów reprezen­towali Alek­sander Kalemba oraz Maja i Jakub Gontar­czykowie. Każdy z wykon­aw­ców musiał przy­go­tować dwie piosenki, jedną obow­iązkową z płyty fes­ti­walowej oraz drugą dowolną. Nasi młodzi wokaliści zaprezen­towali się bardzo dobrze, a Maja i Kuba otrzy­mali nom­i­nację do kole­jnego etapu region­al­nego, który odbędzie się w dni­ach 28 maja — 17 czer­wca w wybranych ośrod­kach na tere­nie kraju. Finał zaplanowano na wrze­sień 2019 roku w Tarnobrzegu. Grat­u­lu­jemy oraz życzymy sukcesu pod­czas kole­jnych etapów konkursu.

Zdję­cia