Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole

Świa­towy Dzień Zie­mi wymyślono po to, by mil­iardy ludzi pochyliły się nad losem plan­e­ty, na której żyją.  Tego dnia orga­ni­zowane są różnorodne akc­je na rzecz środowiska nat­u­ral­nego, których celem jest uświadomie­nie ludziom prob­lemów związanych ze zmi­ana­mi kli­matu, wymieraniem niek­tórych gatunków zwierząt czy brakiem wody.

Nasi uczniowie pra­cow­ali metodą pro­jek­tu — wykon­ali m.in. plakaty doty­czące hasła tegorocznej kam­panii. Klasy V uczest­niczyły w konkur­sie eko­log­icznym. Pod­sumowaniem pro­jek­tu była prezen­tac­ja prac uczniów na szkolnym.korytarzu.

Zdję­cia