Kolejna wystawa Hobbystów

23 maja 2019r. odbyła się po raz kole­jny wys­tawa Hob­bystów i tam swo­je zbio­ry prezen­towali najmłod­si uczniowie z klasy 1A: Maja Kap­tur, Nela Tor­chała, Karoli­na Zielon­ka-Kupczak i Julia Żygadło. Serdecznie dzięku­je­my.


Wszys­t­kich kolekcjon­erów zaprasza­my do udzi­ału w kole­jnej wys­taw­ie.