Turniej Szachowy — Edukacja przez szachy w szkole

24 maja br. w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach odbył się Turniej Sza­chowy w ramach pro­jektu „Edukacja przez szachy w szkole” dla uczniów z klas I-III uczęszcza­ją­cych na lekcje nauki gry w szachy. Objęty był patronatem Bur­mistrza Miasta Żary, a zor­ga­ni­zowany został przez SP5 i Urząd Miasta Żary.

Turniej roze­grany był sys­te­mem szwa­j­carskim, czyli 5 rund po 30 min na zawod­nika. Naszą szkołę reprezen­towali uczniowie z klasy IIa i IIIa. Najlep­szym szachistą w naszej szkoły został Filip Franczuk z kl. 2a, tuż za nim upla­sowali się: Patryk Borowiec z kl. 3a, Filip Rewaj z kl. 2a i Oli­wier Gór­niak z kl. 2a. Wśród dziew­cząt najlep­sza okazała się Iga Wocal z kl. 2a, dalej Anton­ina Syguła z kl. 2a i Kor­nelia Matrunionek z kl. 3a. W turnieju brali także udział: Fran­ciszek Talacha z kl.2a, Bobrowski Filip kl. 2a, Dołęga Lena kl.2a, Pańko Wik­tor kl.3a, Dołęga Nor­bert kl.3a, Olek­siewicz Alek­san­dra kl. 2a i Adam­czewska Weronika kl. 2a. Zwycięzcy otrzy­mali dyplomy i nagrody, a pozostali uczest­nicy także dyplomy i drobne upominki.

Grat­u­lu­jemy wszys­tkim uczest­nikom turnieju.

Zdję­cia