Maja zaśpiewa w finale!

Za nami kole­jny etap Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. 24 maja 2019 roku w Młodzieżowym Cen­trum Kul­tury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze odbyły się kwal­i­fikacje region­alne (między­wo­jew­ódzkie) 24 Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki „Wygraj sukces”. Na sce­nie zaprezen­towali się młodzi wykon­awcy wyłonieni z kwal­i­fikacji wstęp­nych w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

Nasza szkołę reprezen­towali: Maja i Jakub Gontar­czykowie w 1 i 3 kat­e­gorii wiekowej. Każdy z uczest­ników musiał zaprezen­tować się w dwóch piosenkach, jed­nej obow­iązkowej z płyt fes­ti­walowych i drugiej dowol­nej. Rada Artysty­czna, której prze­wod­niczył Jarosław Piątkowski (muzyk, kom­pozy­tor, dyrek­tor i pomysło­dawca fes­ti­walu), postanow­iła do finału konkursu nomi­nować naszą młodą wokalistkę, Maję Gontar­czyk. Maja w finale wykona utwór „Różowa piosenka”. Finał 24 Konkursu „Wygraj sukces” zaplanowano na wrze­sień 2019 roku. Grat­u­lu­jemy i życzymy powodzenia w finale.

Zdję­cia