Ósmoklasistki nagrodzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Uczen­nice klas ósmych: Julia Rab­ie­ga z 8a, Kor­nelia Cwynar z 8b oraz Amelia Dalkows­ka, Emil­ia Sza­tkows­ka, Marysia Świs­tek i Domini­ka Kubik z 8c, brały udzi­ał w konkur­sie zor­ga­ni­zowanym przez ZUS. Wykon­ały prace, które zak­wal­i­fikowały się do eta­pu region­al­nego konkur­su. Otrzy­mały nagrody i dyplomy.