Rok Matematyki

Sen­at RP ustanow­ił rok 2019 Rok­iem Matem­aty­ki. W ramach tych obchodów klasy gim­naz­jalne: 3a, 3c i 3d wykaza­ły się kreaty­wnoś­cią na lekc­jach przed­mio­tu. Tworzyły mozai­ki geom­e­tryczne – parki­etaże oraz pod­jęły się trudu „mal­owa­nia liczba­mi”, korzys­ta­jąc z gotowych wzorów, ale także tworząc własne.