Happening związany z 15 rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej

Dnia 1. czer­wca, pod­czas fes­tynu z okazji Dnia Dziecka, odbył się hap­pen­ing związany z 15 rocznicą wejś­cia Pol­ski do Unii Europe­jskiej. Wydarze­nie było związane z real­iza­cją miejskiego pro­jektu “GO ON — Bądź Aktywny”.

Po odsłucha­niu „Ody do radości” uczen­nice z Samorządu Szkol­nego zapoz­nały wszys­t­kich z najważniejszymi infor­ma­c­jami doty­czą­cymi Unii. Nie zabrakło cieka­wostek na temat maskotki Syriusza, pra­wodaw­stwa, kolorystyki flagi i doku­men­tów UE.
Po części ofic­jal­nej nad­szedł czas na wspólną zabawę. Uczen­nice klas 6 przy­go­towały krótkie pyta­nia doty­czące Unii Europe­jskiej. Zagadki miały zróżni­cow­any poziom trud­ności, ale dzięki wspar­ciu i niewielkim pod­powiedziom wszyscy chętni doskonale poradzili sobie z zadaniem. W nagrodę uczest­nicy dostawali słodki dro­bi­azg oraz flagę Pol­ski wyko­naną przez uczniów klas starszych. Zabawa cieszyła się dużym zain­tere­sowaniem wśród młod­szych i starszych uczest­ników festynu.
Uko­ronowaniem hap­peningu była prezen­tacja przy­go­towanych przez dzieci trans­par­en­tów oraz ułoże­nie żywej rzeźby w ksz­tał­cie napisu Pol­ska w UE.