Wystawa plakatów

W ramach real­iza­cji miejskiego pro­jek­tu “GO ON — Bądź Akty­wny” ogłos­zony został konkurs na plakat upamięt­ni­a­ją­cy 15 rocznicę wejś­cia Pol­s­ki do Unii Europe­jskiej. Zadanie przez­nac­zone dla klas 4–8 szkoły pod­sta­wowej oraz 3 klasy gim­naz­jal­nej cieszyło się bard­zo dużym zain­tere­sowaniem. Pośród wszys­t­kich przy­go­towanych prac 35 zostało wyek­sponowanych w formie wys­tawy zdo­biącej szkolne kory­tarze. Naj­ciekawsze i najs­taran­niejsze prace zostaną nagrod­zone upominka­mi.

Zdję­cia