Wystawa Hobbystów

12 czer­wca br. odbyła się ostat­nia w tym roku szkol­nym Wys­tawa Hob­bystów. Swoje zbiory prezen­towali uczniowie klasy 1 b: Mag­dalena Dudz­ińska, Nadia Wanat  i Filip Wro­niszewski. Każdy ze zbiorów cieszył się dużym zain­tere­sowaniem oglą­da­ją­cych. Dzięku­jemy wszys­tkim Hob­bystom za udział w wys­tawach. Czekamy na Was w przyszłym roku szkolnym.

Zdję­cia