Wystawa Hobbystów

12 czer­w­ca br. odbyła się ostat­nia w tym roku szkol­nym Wys­tawa Hob­bystów. Swo­je zbio­ry prezen­towali uczniowie klasy 1 b: Mag­dale­na Dudz­ińs­ka, Nadia Wanat  i Fil­ip Wro­niszews­ki. Każdy ze zbiorów cieszył się dużym zain­tere­sowaniem oglą­da­ją­cych. Dzięku­je­my wszys­tkim Hob­bystom za udzi­ał w wys­tawach. Czekamy na Was w przyszłym roku szkol­nym.

Zdję­cia