Absolwenci podejmują decyzje…

Uczniowie klas 8 szkoły pod­sta­wowej i 3 gim­nazjum żeg­na­ją się z naszą szkołą i składa­ją wnios­ki o przyję­cie do szkół pon­ad­pod­sta­wowych. Przed pod­ję­ciem decyzji odwiedzili żarskie placów­ki.  Spotkali się z nauczy­ciela­mi zawodu, poz­nali zasady nau­ki w liceum i tech­nikum. Mamy nadzieję, że wszys­tkie te dzi­ała­nia pomogą im w pod­ję­ciu właś­ci­wej decyzji. Życzymy im sukcesów w dal­szej edukacji.