Zajęcia z doradztwa zawodowego

Uczniowie klas 7a i 7b w bieżą­cym roku szkol­nym na zaję­ci­ach z doradzt­wa zawodowego określali swo­je zain­tere­sowa­nia, umiejęt­noś­ci i kom­pe­tenc­je. W ten sposób przy­go­towywali się do wyboru szkoły pon­ad­pod­sta­wowej i przyszłego zawodu. Decyzję tę pode­jmą w przyszłym roku szkol­nym. Aby poz­nać kwal­i­fikac­je i kom­pe­tenc­je obow­iązu­jące w różnych zawodach zaprosili do szkoły ratown­i­ka medy­cznego, p. Emil­ię Pień, odbyli 2 wiz­y­ty studyjne w miejs­cu pra­cy polic­jan­ta, p. Syl­wii Try­burskiej, i kos­me­ty­cz­ki, p. Syl­wii Macie­jak.

Wiz­y­ty te były ciekawe, uczniowie zadawali wiele pytań, na które otrzy­mali rzetelne i wycz­er­pu­jące odpowiedzi. Mamy nadzieję, że spotka­nia z przed­staw­iciela­mi zawodów pomogą uczniom w trafnym wyborze przyszłego zawodu.