Festiwal Piosenki Sława 2019

Za nami finał XIX Pon­adre­gion­al­nego Fes­ti­walu Piosenki „Śpiewać może każdy” orga­ni­zowanego przez Sławskie Cen­trum Kul­tury i Wypoczynku. 22 czer­wca 2019 roku na plen­erowej sce­nie nad sławskim jeziorem zaprezen­towali się młodzi wokaliści z Wielkopol­ski, Dol­nego Śląska i wojew­ództwa lubuskiego w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

Sekcję wokalną „Duo”  Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach reprezen­towali Maja Gontar­czyk  w  I kat­e­gorii wiekowej oraz Jakub Gontar­czyk w II kat­e­gorii wiekowej. Atmos­fera w powi­etrzu i na sce­nie pod­czas wys­tępów była cały czas bardzo gorąca. Wszyscy uczest­nicy finału zaprezen­towali sie z bardzo dobrej strony. Po wysłucha­niu wszys­t­kich final­istów Rada Artysty­czna pod prze­wod­nictwem Mar­iusz Woź­ni­aka postanow­iła przyz­nać nagrody i wyróżnienia. Nasi młodzi wokaliści zostali zauważeni przez jury, Maja Gontar­czyk otrzy­mała wyróżnie­nie nato­mi­ast Kuba zajął III miejsce w swo­jej kat­e­gorii wiekowej.