Światowy Dzień Turystyki

27 wrześ­nia obchodzil­iśmy Świa­towy Dzień Turysty­ki. Z tej okazji klasa 8b wybrała się na Turysty­czno-Rekrea­cyjną Imprezę na Ori­en­tację TRI­nO. Była to świet­na for­ma poz­na­nia swo­jej miejs­cowoś­ci, pole­ga­ją­ca na zdoby­wa­niu punk­tów kon­trol­nych i odpowiedzi na  pyta­nia.

Nasi uczniowie dostali trasę zaawan­sowaną, z którą poradzili sobie bard­zo dobrze. Na zakończe­nie młodzi turyś­ci otrzy­mali słod­ki upominek oraz dyplom. Dzięku­je­my PTTK za zor­ga­ni­zowanie imprezy.