Światowy Dzień Turystyki

27 wrześ­nia obchodzil­iśmy Świa­towy Dzień Turystyki. Z tej okazji klasa 8b wybrała się na Turystyczno-Rekreacyjną Imprezę na Ori­en­tację TRInO. Była to świetna forma poz­na­nia swo­jej miejs­cowości, pole­ga­jąca na zdoby­wa­niu punk­tów kon­trol­nych i odpowiedzi na  pytania.

Nasi uczniowie dostali trasę zaawan­sowaną, z którą poradzili sobie bardzo dobrze. Na zakończe­nie młodzi turyści otrzy­mali słodki upominek oraz dyplom. Dzięku­jemy PTTK za zor­ga­ni­zowanie imprezy.