Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek, 4 października br., odbyła się w naszej szkole IX edy­cja Świa­towego Dnia Tabliczki Mnoże­nia (ŚDTM) (ang. World Mul­ti­pli­ca­tion Table Day). Jest to bezpłatna akcja eduka­cyjna, która odbywa się każdego roku w pier­wszy piątek października. Celem imprezy jest propagowanie zaba­wowej formy nauczania-uczenia się matem­atyki. Każda szkoła przy­go­towuje Świa­towy Dzień Tabliczki Mnoże­nia u siebie według włas­nego scenariusza.

Tego roku, jak i w lat­ach ubiegłych „tabliczkowa wiedza” sprawdzana była w niecodzi­enny sposób – pod­czas krót­kich egza­m­inów z tabliczki mnoże­nia. „Egza­min” – brzmi bardzo groźnie i wielu osobom kojarzy się z trud­nymi „przeprawami” – w formie testów, klasówek i zal­iczeń. W trak­cie ŚDTM egza­miny są znacznie przy­jem­niejsze! Ich główną formą są losy o różnym stop­niu trud­ności. Egza­m­i­na­torami byli właśnie młodsi uczniowie. Tworzyli oni spec­jalne Komisje Egza­m­i­na­cyjne i zaopa­trzeni w losy sprawdzali starszych kolegów.
Taka zami­ana ról była chyba bardziej stre­su­jąca dla…starszych. Młodsi nato­mi­ast byli niezwykle zmo­ty­wowani pełnie­niem ważnej funkcji egza­m­i­na­tora. Wszys­tko odbyło się pod opieką najs­tarszych uczniów-asystentów i super­egza­m­i­na­torów oraz nauczycieli-koordynatorów, którzy czuwali nad poprawnoś­cią przeprowadzanych egza­m­inów. Najlepsi otrzy­mali w nagrodę plaki­etki „eksperta” oraz cer­ty­fikaty doskon­ałej zna­jo­mości tabliczki mnoże­nia. Dodatkowym bonusem była też dodatkowa ocena z matematyki.

Grat­u­lu­jemy wszys­tkim uczest­nikom i zapraszamy do udzi­ału w zabawie za rok.

Zdję­cia