Kodujemy!

Lekc­ja kodowa­nia pod­czas edukacji infor­maty­cznej w klasie 3a. Pro­gramowanie nie musi być trudne, z uży­ciem kom­put­era… Kodowanie, pro­gramowanie czy myśle­nie kom­puta­cy­je to tylko poważnie brzmiące nazwy, pod­stawy algo­ryt­micznego myśle­nia moż­na opanować poprzez zabawę!

Zalet jest wiele: jasne wyrażanie swoich oczeki­wań, log­iczne myśle­nie, kon­sek­wentne dąże­nie do celu; uczy to cier­pli­woś­ci i wytr­wałoś­ci, twór­czego myśle­nia i poszuki­wa­nia nowych rozwiązań. Zatem pro­gra­mu­jmy!