Wycieczka śladami początków państwowości polskiej

Uczest­nika­mi pier­wszej wyciecz­ki do Led­ni­cy, Gniez­na i Biskupina (8.10.19r.) byli uczniowie, którzy zwyciężyli w zor­ga­ni­zowanym w szkole konkur­sie plas­ty­cznym pt. “Moja akty­wność oby­wa­tel­s­ka” oraz uczest­ni­cy debaty na tem­at akty­wnoś­ci oby­wa­tel­skiej młodych ludzi.

W cza­sie wyjaz­du dzieci, pod opieką prze­wod­ni­ka, zwiedz­iły Muzeum Pier­wszych Piastów, w którym poz­nały naj­dawniejsze dzieje naszej ojczyzny oraz obe­jrza­ły filmy eduka­cyjne przed­staw­ia­jące  począt­ki państ­wa pol­skiego. Kole­jnym punk­tem pro­gra­mu wyciecz­ki było zwiedzanie Muzeum Początków Państ­wa Pol­skiego, Kat­edry Gnieźnieńskiej oraz Drzwi Gnieźnieńs­kich. Uczniowie poz­nali his­torię pier­wszych wład­ców i orga­ni­za­cję struk­tur państ­wa Piastów. Następ­nie uczest­ni­cy wyciecz­ki zwiedzili rez­er­wat arche­o­log­iczny w Biskupinie oraz uczest­niczyli w lekcji muzeal­nej, dzię­ki której poz­nali warun­ki życia ludzi w okre­sie wczes­nego śred­niowiecza.

Zdję­cia