Wycieczka śladami początków państwowości polskiej

Uczest­nikami pier­wszej wycieczki do Led­nicy, Gniezna i Biskupina (8.10.19r.) byli uczniowie, którzy zwyciężyli w zor­ga­ni­zowanym w szkole konkur­sie plas­ty­cznym pt. “Moja akty­wność oby­wa­tel­ska” oraz uczest­nicy debaty na temat akty­wności oby­wa­tel­skiej młodych ludzi.

W cza­sie wyjazdu dzieci, pod opieką prze­wod­nika, zwiedz­iły Muzeum Pier­wszych Piastów, w którym poz­nały naj­dawniejsze dzieje naszej ojczyzny oraz obe­jrzały filmy eduka­cyjne przed­staw­ia­jące  początki państwa pol­skiego. Kole­jnym punk­tem pro­gramu wycieczki było zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Pol­skiego, Kat­edry Gnieźnieńskiej oraz Drzwi Gnieźnieńs­kich. Uczniowie poz­nali his­torię pier­wszych wład­ców i orga­ni­za­cję struk­tur państwa Piastów. Następ­nie uczest­nicy wycieczki zwiedzili rez­er­wat arche­o­log­iczny w Biskupinie oraz uczest­niczyli w lekcji muzeal­nej, dzięki której poz­nali warunki życia ludzi w okre­sie wczes­nego średniowiecza.

Zdję­cia