Spotkanie z pisarzem, Panem Wacławem Kozdrójem, autorem bajek i opowiadań dla dzieci

Dzieci z klasy Ib w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żarach, Odd­ział dla Dzieci, spotkały się z pis­arzem, Panem Wacławem Koz­dró­jem, autorem bajek i opowiadań dla dzieci. Pan Wacław jest dyrek­torem bib­lioteki w Tarnowcu, to również wielki pasjonat słowa, który prowadzi bloga „Man­u­fak­tura Bajek”.

Pier­ws­zok­lasiści dowiedzieli się, że pis­arz pomysły na tworze­nie swoich his­torii czer­pie z życia codzi­en­nego, obser­wu­jąc i słucha­jąc opowieści swoich dzieci i wnuków. Młodzi uczest­nicy spotka­nia mieli możli­wość wspól­nego stworzenia jed­nej z takich his­torii. Może któryś z nich też zostanie pis­arzem? Był też czas na zadawanie pytań, na które pis­arz chęt­nie odpowiadał. Akcen­tem kończą­cym spotkanie był zakup książeczek z auto­grafem goś­cia MBP w Żarach.