Dzieci uczą rodziców

Cen­trum Roz­wo­ju Lokalnego serdecznie zaprasza wszys­tkie przed­szko­la i klasy 1–3 szkół pod­sta­wowych do udzi­ału w objętej hon­orowym patronatem Min­is­tra Edukacji Nar­o­dowej ogólnopol­skiej, trwa­jącej do koń­ca roku szkol­nego 2019/2020 akcji eduka­cyjnej pn. “Dzieci uczą rodz­iców”. Celem akcji wspar­cie pro­ce­su edukacji najmłod­szych, a także zachęce­nie ich do roz­mowy z rodzi­ca­mi na tem­aty będące przed­miotem lekcji przeprowad­zonych pod­czas akcji “Dzieci uczą rodz­iców”.

W ramach akcji wszys­tkie zgłos­zone placów­ki każdego miesią­ca będą otrzymy­wać drogą elek­tron­iczną mate­ri­ały do przeprowadzenia lekcji na tem­aty związane z bez­pieczeńst­wem (w szkole/przedszkolu, na drodze, pod­czas zimowego i let­niego wypoczynku, w internecie), ekologią, his­torią, sportem i pro­mocją zdrowego try­bu życia czy astronomią. Każ­da lekc­ja będzie się składać z dwóch częś­ci: w pier­wszej nauczy­ciele wyko­rzys­tu­jąc otrzy­mane mate­ri­ały i wiedzę włas­ną wprowadzą dzieci w tem­atykę zajęć. Zaś w drugiej dzieci będą miały do wyko­na­nia zadanie przy­go­towane przez orga­ni­za­to­ra. Cza­sa­mi będzie to pokolorowanie obraz­ka, pros­ta łamigłówka czy rebus. Następ­nie dzieci zabiorą obrazek do domu i pokazu­jąc rodz­i­com, zachęcą ich do roz­mowy na tem­at porus­zony pod­czas lekcji w ramach akcji “Dzieci uczą rodz­iców”.

Udzi­ał w akcji jest dar­mowy. W trak­cie trwa­nia całej akcji przewidziano konkursy z nagro­da­mi dla dzieci i uczest­niczą­cych placówek. Zaprasza­my do udzi­ału!

Reg­u­lamin akcji dostęp­ny na plat­formie zgłoszeniowej: www.edu.crl.org.pl

#Dzieci­UcząRodz­iców