Informatyka w 7a bez komputera

Nasza infor­maty­ka była dziś inna, ale bard­zo ciekawa. Uczyliśmy się pro­gramowa­nia w Scot­tieGo! Kom­put­ery wcale nie były potrzeb­ne. Pra­cow­al­iśmy w gru­pach – co lubimy i mogliśmy uży­wać tele­fonów komórkowych – też lubimy.  Prosimy o więcej tak inte­gru­ją­cych lekcji.

Zdję­cia