Wizyta przedszkolaków

21 listopa­da br. odwiedz­iła nas gru­pa przed­szko­laków z MP nr 10 w Żarach. Dzieci zapoz­nały się z pro­gramem naucza­nia dla klasy pier­wszej.  Uczyły się porusza­nia myszką po ekranie, rysowały ksz­tał­ty wg wzoru oraz baw­iły się w artys­tów.  Wiz­y­ta odbyła się pod czu­jnym okiem pani Aliny Tkacz, której poma­gały uczen­nice z klasy 8 a.

Lekc­ja prze­biegła w przemiłej atmos­ferze.