Wrześniowe spotkanie z kolegami ze szkoły Annahutte w Niemczech

27 wrześ­nia 2019r. gru­pa uczniów naszej szkoły wraz z opieku­na­mi spotkała się z koleżanka­mi i kolega­mi z zaprzy­jaźnionej szkoły w  Annahutte w Niem­czech. Tym razem zwiedza­l­iśmy Drezno. Wszys­tkim uczest­nikom bard­zo podobały się okazy dawnych i współczes­nych środ­ków trans­portu w Muzeum Tech­ni­ki.

Ciekawą atrakcją było miejsce, gdzie jedliśmy obi­ad. Była to nowoczes­na restau­rac­ja Schw­er­chos Das Achter­bahn niedaleko Dwor­ca Kole­jowego w Dreźnie. Następ­ne spotkanie odbędzie się u nas w Polsce w przyszłym roku szkol­nym.

Zdję­cia