Baw się razem z nami

To już 21. raz SP5 była orga­ni­za­torem turnieju sportowo-rekrea­cyjnego „Baw się razem z nami”. W rywal­iza­cji sportowej wys­tar­towały reprezen­tac­je SP1, SP2, SP3, SP8, SP10 i KSP. Drużyny rywal­i­zowały na zasadzie wyś­cigów rzędów, gdzie każdy wyś­cig był nagradzany słod­koś­ci­a­mi. Sportowe zma­gania przepla­tane były wys­tę­pa­mi taneczny­mi prowad­zony­mi przez panią Kamilę Olczyk.

Naszą szkołę reprezen­towali uczniowie: Dołę­ga Lena, Franczuk Fil­ip, Bartkowiak Mateusz, Kowzan Amelia, Wik­to­ria Popows­ka, Robaszews­ki Dominik, Cielec­ka Oli­wia i Daw­id. Na zakończe­nie drużyny otrzy­mały pamiątkowe dyplomy, a każdy uczest­nik medal. Turniej rekrea­cyjno-sportowy został przy­go­towany i poprowad­zony przez nauczy­cieli wychowa­nia fizy­cznego: Kamilę Krzemińską-Bielak i Mirosława Kuczmę.

Zdję­cia