Baw się razem z nami

To już 21. raz SP5 była orga­ni­za­torem turnieju sportowo-rekreacyjnego „Baw się razem z nami”. W rywal­iza­cji sportowej wys­tar­towały reprezen­tacje SP1, SP2, SP3, SP8, SP10 i KSP. Drużyny rywal­i­zowały na zasadzie wyś­cigów rzędów, gdzie każdy wyś­cig był nagradzany słod­koś­ci­ami. Sportowe zma­gania przepla­tane były wys­tę­pami tanecznymi prowad­zonymi przez panią Kamilę Olczyk.

Naszą szkołę reprezen­towali uczniowie: Dołęga Lena, Franczuk Filip, Bartkowiak Mateusz, Kowzan Amelia, Wik­to­ria Popowska, Robaszewski Dominik, Cielecka Oli­wia i Dawid. Na zakończe­nie drużyny otrzy­mały pamiątkowe dyplomy, a każdy uczest­nik medal. Turniej rekreacyjno-sportowy został przy­go­towany i poprowad­zony przez nauczy­cieli wychowa­nia fizy­cznego: Kamilę Krzemińską-Bielak i Mirosława Kuczmę.

Zdję­cia