Mój przyjaciel Malmi

Choć śniegu za oknem nie widać, bohaterem wczo­ra­jszego spotka­nia pt. “Mój przy­ja­ciel Malmi” w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żarach był bałwanek. Uczniowie klasy 1b roz­maw­iali o porach roku, odgady­wali tajem­niczą postać z wier­sza Hanny Ożo­gowskiej “Kto to?” oraz uczest­niczyli w quizie. Następ­nie zapoz­nali się z utworem Gerda Hahna pt. “Mój przy­ja­ciel Malmi”.

Była to his­to­ria sym­pa­ty­cznego bałwanka, którego cechowała niezwykła cieka­wość świata oraz koleżeńskość. Dzieci uczest­niczyły w dyskusji na temat rozwiązy­wa­nia kon­flik­tów oraz zasad gościn­ności. Pod­czas spotka­nia w MBP miały miejsce także zabawy ruchowe, roz­mowa o bez­pieczeńst­wie pod­czas upraw­ia­nia sportów zimowych oraz “lep­i­e­nie” bałwanka Malmiego. Dzieci wyszły z bib­lioteki radosne i pełne nadziei, że pod­czas zbliża­ją­cych się wielkimi krokami ferii zimowych spad­nie w końcu śnieg i będą mogły ulepić bohat­era wczo­ra­jszego spotka­nia z prawdzi­wego białego puchu! Pan­iom Bib­liotekarkom bardzo dzięku­jemy za sym­pa­ty­czne i intere­su­jące spotkanie.

Zdję­cia