Mój przyjaciel Malmi

Choć śniegu za oknem nie widać, bohaterem wczo­ra­jszego spotka­nia pt. “Mój przy­ja­ciel Mal­mi” w ramach Dyskusyjnego Klubu Książ­ki w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żarach był bałwanek. Uczniowie klasy 1b roz­maw­iali o porach roku, odgady­wali tajem­niczą postać z wier­sza Han­ny Ożo­gowskiej “Kto to?” oraz uczest­niczyli w quizie. Następ­nie zapoz­nali się z utworem Ger­da Hah­na pt. “Mój przy­ja­ciel Mal­mi”.

Była to his­to­ria sym­pa­ty­cznego bałwan­ka, którego cechowała niezwykła cieka­wość świa­ta oraz koleżeńskość. Dzieci uczest­niczyły w dyskusji na tem­at rozwiązy­wa­nia kon­flik­tów oraz zasad gościn­noś­ci. Pod­czas spotka­nia w MBP miały miejsce także zabawy ruchowe, roz­mowa o bez­pieczeńst­wie pod­czas upraw­ia­nia sportów zimowych oraz “lep­i­e­nie” bałwan­ka Malmiego. Dzieci wyszły z bib­liote­ki radosne i pełne nadziei, że pod­czas zbliża­ją­cych się wielki­mi kroka­mi ferii zimowych spad­nie w końcu śnieg i będą mogły ulepić bohat­era wczo­ra­jszego spotka­nia z prawdzi­wego białego puchu! Pan­iom Bib­liotekarkom bard­zo dzięku­je­my za sym­pa­ty­czne i intere­su­jące spotkanie.

Zdję­cia