Recepta na miłość

Recep­tę na miłość próbowali znaleźć uczniowie klasy 1b w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żarach. Zabaw­ie pier­ws­zok­la­sistów towarzyszyło spotkanie z wier­szem Bar­bary Stankiewicz-Gawrysi­ak pt. “Walen­tyn­ki” oraz książ­ka Katheriny Gross­mann-Hensel pt. “Przepis na miłość”. Uczniowie zgod­nie potwierdzili, że Świę­to Zakochanych, które przy­pa­da 14 lutego każdego roku jest potrzeb­ne,  bard­zo miłe, a oni sami lubią je cele­brować.

Uczniowie dysku­towali, tworzyli swo­je recep­ty na miłość, rysowali ser­ca dla swoich “Walen­tynek” oraz uczest­niczyli w quizie. Wszyscy wys­zli z bib­liote­ki w dobrych humorach, z sercem w kieszeni dla ukochanej oso­by i słod­kim liza­kiem w ustach. Pan­iom bib­liotekarkom bard­zo dzięku­je­my za mile spęd­zony czas.

Foto­ga­le­ria