Wycieczka do Hydropolis

W cza­sie ferii zimowych dzieci z klas I‑III odbyły wycieczkę do inter­ak­ty­wnego cen­trum wiedzy o wodzie — Hydropo­lis we Wrocław­iu. Jest to miejsce, w którym różnorodne tech­nolo­gie mul­ti­me­di­alne, inter­ak­ty­wne insta­lac­je, wierne rep­li­ki i mod­ele oraz bogate w infor­ma­c­je ekrany dotykowe ukazy­wały wodę w różnorod­nych fas­cynu­ją­cych per­spek­tywach.

Dzieci z zach­wytem i ogrom­nym zain­tere­sowaniem obsługi­wały intu­icyjne urządzenia oraz wsłuchi­wały się w ciekawe opowiadanie prze­wod­ni­ka.
Wycieczkę zor­ga­ni­zowało Sto­warzysze­nie „Sowa” dzi­ała­jące przy SP 5 w Żarach, które pozyskało środ­ki z Gminy Żary o sta­tusie miejskim.