Wycieczka do Hydropolis

W cza­sie ferii zimowych dzieci z klas I-III odbyły wycieczkę do inter­ak­ty­wnego cen­trum wiedzy o wodzie — Hydropo­lis we Wrocławiu. Jest to miejsce, w którym różnorodne tech­nolo­gie mul­ti­me­di­alne, inter­ak­ty­wne insta­lacje, wierne rep­liki i mod­ele oraz bogate w infor­ma­cje ekrany dotykowe ukazy­wały wodę w różnorod­nych fas­cynu­ją­cych perspektywach.

Dzieci z zach­wytem i ogrom­nym zain­tere­sowaniem obsługi­wały intu­icyjne urządzenia oraz wsłuchi­wały się w ciekawe opowiadanie przewodnika.
Wycieczkę zor­ga­ni­zowało Sto­warzysze­nie „Sowa” dzi­ała­jące przy SP 5 w Żarach, które pozyskało środki z Gminy Żary o sta­tusie miejskim.